0968 437 320 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 444:

Biển nào cấm ôtô tải?

Câu số 445:

Biển nào cấm máy kéo?

Câu số 446:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 447:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 448:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 449:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 450:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu số 451:

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu số 452:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 453:

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía truocs đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?